ALGEMENE VOORWARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SMETTLY GMBH

TOEPASSINGSGEBIED VAN DE AV

De overeenkomst wordt gesloten met Smettly (hierna: Smettly). Door gebruik te maken van de Bike Citizens app, ongeacht registratie, gaat de gebruiker akkoord met de geldigheid van de volgende Algemene Voorwaarden van Smettly. Deze zijn uitsluitend van toepassing op de Bike Citizens fiets app (hierna: “App” of “Bike Citizens App”).

INSCHRIJVING

Beperkt gebruik van de Bike Citizens app is mogelijk zonder verplichte registratie van de gebruiker.

Uitgebreid gebruik is mogelijk door registratie van de gebruiker. De volgende toegangsgegevens zijn verplicht voor registratie:

  • Gebruikersnaam
  • E-mail adres
  • Vrij te kiezen wachtwoord

Met uitzondering van de gebruikersnaam zijn deze gegevens alleen zichtbaar voor de gebruiker.

Smettly neemt de nodige veiligheidsmaatregelen om alle gebruikersaccounts te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. De absolute veiligheid van de account van een gebruiker en de daarin opgenomen inhoud kan echter niet worden gegarandeerd. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van zijn account en aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die vanaf een account of computer plaatsvinden.

De gebruiker is verplicht om bij de registratie waarheidsgetrouwe, correcte, actuele en volledige informatie te verstrekken (“gebruikersgegevens”) en om de gebruikersgegevens actueel en correct te houden.

Aangezien er geen wettelijk recht is om de app te gebruiken, behoudt Smettly zich het recht voor om een gevraagde registratie zonder opgave van redenen te weigeren.

Indien het registratieproces niet volledig wordt voltooid, heeft Smettly het recht om de onvolledige account en alle tot dan toe door de gebruiker verstrekte informatie onherroepelijk te verwijderen, ten laatste na 30 dagen.

BESCHIKBAARHEID EN GEBRUIK VAN DE BIKE CITIZENS APP

Smettly behoudt zich het recht voor om de inhoud, functionaliteit en afbeeldingen van de App op elk gewenst moment zonder opgaaf van reden te wijzigen, uit te breiden, te beperken of te verwijderen.

Smettly kan technisch gezien geen ononderbroken beschikbaarheid van de app en andere diensten garanderen. De gebruiker heeft dus geen aanspraak op permanente beschikbaarheid.

Smettly garandeert niet dat het gegevenstransport via externe systemen, in het bijzonder het internet of telecommunicatienetwerken, niet door derden wordt gevolgd, geregistreerd of vervalst.

Smettly aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de diensten van derden. Juridische transacties die tot stand komen via gelinkte pagina’s, banners of andere links tussen de gebruiker en een derde aanbieder leiden uitsluitend tot contractuele relaties tussen de gebruiker en de derde aanbieder.

OPZEGGING EN BEËINDIGING VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST

De beëindiging van de gebruikersovereenkomst wordt bewerkstelligd door ofwel de gebruikersaccount te verwijderen, ofwel een bevestiging van de opzegging door de gebruiker per post naar Smettly te sturen. De gebruiker erkent en aanvaardt dat het de-installeren van de Bike Citizens App geen einde maakt aan de gebruikersovereenkomst.

Smettly behoudt zich het recht voor om de gebruiker op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving uit te sluiten van de Smettly diensten, om welke reden dan ook.

KOSTEN

Beperkt gebruik van de Bike Citizens app is mogelijk zonder verplichte registratie van de gebruiker.

Premium-diensten zijn kenmerken en functies waarvoor kosten in rekening worden gebracht, waarvan de voorwaarden worden geregeld onder “Uitgebreide gebruiksvoorwaarden voor premium-producten”. Zodra de gebruiker gebruik wenst te maken van betalende diensten, zal hij daarvan afzonderlijk op de hoogte worden gebracht.

Het downloaden van gegevens via de Bike Citizens app kan leiden tot verbindingskosten van mobiele providers of andere derde partijen.

UITGEBREIDE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR PREMIUM PRODUCTEN

De aankoop van de premium diensten vindt plaats via de Bike Citizens app en wordt afgewikkeld via de betaalmethoden die zijn opgeslagen in de betreffende app store.

De vergoedingen voor de premium diensten moeten vooraf worden betaald en zijn onmiddellijk verschuldigd bij de voltooiing van de boeking van de premium dienst. Zodra de gebruiker heeft geboekt en betaald, is de gebruiksduur van de geboekte dienst zichtbaar in de gebruikersaccount.

De duur van de in rekening te brengen diensten staat vermeld in het prijsoverzicht van de premium diensten van Smettly. Alleen indien de gebruiker uitdrukkelijk is geïnformeerd over een minimumgebruiksperiode, moet de overeengekomen vergoeding voor deze minimumgebruiksperiode worden betaald, zelfs in geval van annulering. Indien geen opzegging wordt gegeven, wordt de minimumgebruiksperiode verlengd met verlengingsperioden van dezelfde duur. Opzegging van deze diensten is ook mogelijk zonder opgaaf van redenen en zonder opzegtermijn, maar met inachtneming van de geboekte minimum gebruiksperiode of achteraf aan het einde van een verlengingsperiode. De gebruiker kan de geboekte diensten beheren en annuleren in zijn gebruikersprofiel (Play Store/App Store).

De aanspraak van de gebruiker op restitutie van reeds betaalde vergoedingen is uitgesloten, indien Smettly het contract met een gegronde reden beëindigt of de toegang tijdelijk blokkeert totdat de gegronde reden is opgehelderd. Een belangrijke reden wordt gegeven indien de gebruiker zich onrechtmatig heeft gedragen (met name auteursrechten heeft geschonden) of anderszins de gebruiksovereenkomst op grove wijze heeft geschonden. De terugbetaling is eveneens uitgesloten indien de gebruiker de overeenkomst vóór het verstrijken van de minimumgebruiksperiode of de daaropvolgende verlengingsperioden opzegt. Indien de gebruiker het contract opzegt vanwege een belangrijke reden, die voortkomt uit het verantwoordelijkheidsgebied van Smettly, is een terugbetaling van reeds betaalde vergoedingen mogelijk. Daartoe dient de gebruiker zijn opzegging aan Smettly te sturen, samen met gedetailleerde informatie over de belangrijke reden.

Smettly verlengt het abonnement onmiddellijk na het verstrijken van de minimale gebruiksperiode of de daaropvolgende verlengingsperiode voor de betreffende geboekte termijn, tenzij het abonnement vóór het verstrijken van de geboekte periode wordt opgezegd. Hiertoe int Smettly de bij de eerste boeking overeengekomen gebruiksvergoeding via hetzelfde betaalmiddel dat bij de vorige betalingstransactie werd gebruikt.

CAMPAGNES

In de “Plaza” van de Bike Citizens app hebben gebruikers de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende campagnes. Sommige van de campagnes worden aangeboden in samenwerking met contractuele partners van Smettly en omvatten hun eigen deelnemingsvoorwaarden, die binnen de campagne kunnen worden gelezen. Onder de deelnemers aan de acties kunnen prijzen worden verloot.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

De gebruiker kan zijn contractuele verklaring binnen 14 dagen zonder opgave van redenen schriftelijk (e-mail, post) herroepen. De termijn gaat in na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, maar niet vóór de sluiting van het contract. Smettly vraagt de gebruiker om primair het contract te herroepen via de geselecteerde app store. Als de herroeping hier niet meer mogelijk is en de termijn van 14 dagen nog niet is verstreken, moet de tijdige toezending aan: Smettly GmbH, Betriebsstraße 21, 4224 Wartberg ob der Aist, E-mail: info@bikecitizens.net

In het geval van een effectieve herroeping worden de reeds door Smettly ontvangen betalingen binnen 30 dagen aan de gebruiker terugbetaald via de door de gebruiker op het moment van betaling gekozen betaalmethode.

Indien de overeenkomst op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker door beide partijen is uitgevoerd, vervalt het herroepingsrecht voortijdig voordat de gebruiker van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt.

ONBEVOEGD GEBRUIK

De gebruiker stemt ermee in geen van de volgende strikt verboden handelingen te verrichten:

  • Verstoring van het gebruik van de Bike Citizens app door anderen,
  • enig deel van deze App te kopiëren, aan te passen, te wijzigen, over te dragen, te onderwerpen aan reverse engineering, te decompileren of te disassembleren,
  • onderbreking of degradatie van de werking van de servers of netwerken die deze App hosten,
  • gebruik van bots, spiders of andere geautomatiseerde apparaten, processen of methoden om toegang te krijgen tot deze App,
  • data mining, het vastleggen of verzamelen van informatie of gegevens over gebruikers van deze app zonder hun uitdrukkelijke toestemming,
  • deze app te gebruiken voor illegale, onwettige of ongeoorloofde doeleinden.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot deze App door gebruikers op elk moment op te schorten of te beëindigen, om welke reden dan ook, maar voornamelijk wegens schending van de bovenstaande lijst en deze voorwaarden als geheel.

GEGEVENSBESCHERMING

Alle door de gebruiker verstrekte informatie zal worden gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid. Dit kan worden bekeken in de app onder het item “Privacybeleid“.

OVERMACHT

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet nakomen, of enige vertraging in het nakomen, van onze verplichtingen onder deze voorwaarden als gevolg van overmacht. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, arbeidsonlusten, ongevallen, brand, overstromingen, aardbevingen, telecommunicatie- of internetstoringen, stakingen, transport- of leveringsblokkades, oorlogen, rellen, opstanden, sluitingen, handelingen van de staat, overheidsbevelen en wettelijk opgelegde voorschriften of vereisten, en alle andere soortgelijke omstandigheden waarover wij geen controle hebben. De uitvoeringstermijn wordt verlengd met de duur van die vertraging. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om de gevolgen van een geval van overmacht te beperken.

HANDELSMERKEN EN INTELLECTUELE EIGENDOM

Bike Citizens, het Bike Citizens logo, het Bike Citizens merk en alle andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met deze App worden gebruikt, zijn handelsmerken van Smettly (gezamenlijk, de “Merken”). De merken mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle tekst, grafieken, ontwerpen, logo’s, iconen, afbeeldingen, audio- en videoclips, gegevenscompilaties en informatie in deze App zijn eigendom van of worden beheerd door Smettly en worden beschermd door Oostenrijkse en internationale auteursrechtwetten. Om twijfel te voorkomen: alle rechten van de Bike Citizens App zijn eigendom van Smettly. Alle rechten voorbehouden.

AANSPRAKELIJKHEID

De gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van de geldende verkeersregels, Smettly is niet aansprakelijk voor informatie in de app die in strijd is met de verkeersregels.

Onbeperkte aansprakelijkheid: Smettly is onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid, alsmede overeenkomstig de Wet Productaansprakelijkheid. Smettly is aansprakelijk voor lichte nalatigheid in geval van schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam en gezondheid van personen. Voor het overige geldt de volgende beperkte aansprakelijkheid: Bij lichte nalatigheid is Smettly alleen aansprakelijk bij schending van een wezenlijke contractuele verplichting, waarvan de nakoming in de eerste plaats de correcte uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de nakoming waarvan men regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichting). De aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is beperkt tot het bedrag van de schade die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was en waarvan het ontstaan normaliter te verwachten was.

GEEN DERDEN

Smettly biedt deze App uitsluitend aan particulieren aan die handelen als consument. De App mag niet worden doorverkocht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Smettly. Er worden geen contractuele rechten overgedragen aan derden. Dit doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de gebruikers.

WIJZIGINGEN

Smettly behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen door de bijgewerkte voorwaarden op deze App te plaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze wijzigingen door te nemen en er zich vertrouwd mee te maken. Uw voortgezet gebruik van de App houdt in dat u deze bijgewerkte voorwaarden accepteert. De bestelaanvragen van de gebruikers zijn onderworpen aan de voorwaarden die hier op het ogenblik van de bestelling worden bekendgemaakt.

SCHEIDBAARHEIDCLAUSULE

Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling of bepalingen van deze voorwaarden in enig opzicht ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zijn, zal deze ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid op geen enkele wijze de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen en bepalingen in deze voorwaarden beïnvloeden of aantasten. In dat geval stemt gebruiker ermee in dat een dergelijke ongeldige bepaling door de rechter op geldige wijze wordt herzien, zodanig dat de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk wordt benaderd en, indien een dergelijke herziening niet mogelijk is, dat een dergelijke bepaling wordt gescheiden en verwijderd uit deze Voorwaarden.

TOEPASSELIJK RECHT EN TOEPASSELIJKE TAAL

Op deze overeenkomst en de interpretatie daarvan is Oostenrijks recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van conflictenrecht. De Oostenrijkse rechtbanken zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen tussen ons.

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@bikecitizens.net

15.03.2023