​Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van de Bike Citizens App

Wij zijn verheugd dat u onze Bike Citizens App heeft geïnstalleerd. Bike Citizens Mobile Solutions GmbH (in het vervolg “wij” of “Bike Citizens”) neemt gegevensbescherming zeer serieus. Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij deze duidelijker aangeven en wordt u per e-mail op de hoogte gebracht van elke wijziging in het privacybeleid.

Meer informatie over het gebruik van uw gegevens vindt u hier:

Algemene informatie

Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke partij zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetgeving inzake gegevensbescherming van de lidstaten en andere regelgeving inzake gegevensbescherming is

Bike Citizens Mobile Solutions GmbH
Kinkgasse 7
A-8020 Graz
Tel: +43 (0) 316 / 22 87 24
E-mail: info@bikecitizens.net
Website: www.bikecitizens.net

​Verwerker

Voor de verwerking van persoonsgegevens maken wij gedeeltelijk gebruik van externe dienstverleners (“verwerkers”). Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en aangesteld, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

​ Doorgifte buiten de EER

In de volgende gevallen geven wij gegevens door aan ontvangers die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn.

 • Google LLC (“Google”) met kantoren te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA verwerkt gegevens namens ons. Wij dragen apparaatherkenning en informatie over app-gebruiksfrequentie over aan Google. De rechtsgrondslag voor deze overdracht is het legitieme belang voor analysedoeleinden (Art. 6 Para. 1 letter a GDPR) evenals de nakoming van contracten voor communicatiedoeleinden (Art. 6 Para, 1 letter b GDPR)
 • Belangrijk: Alle andere gegevens (bijv. opgenomen GPS tracks of opgeslagen start/bestemmingsroutes) worden niet doorgegeven aan Google LLC.

Als u de BikeNatureGuide-app of een versie van de Bike Citizens-app ouder dan 7.6.0 (Android) of 7.5.0 (iOS) gebruikt, geven wij gegevens door aan de volgende ontvangers:

 • Om kaarten te maken: Telenav GmbH, een dochteronderneming van Telenav, Inc. verwerken technische verbindingsgegevens. Dit is noodzakelijk voor de levering van onze diensten, en gebeurt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (Art. 6 Para. 1 letter b GDPR).

Nieuwsbrief

Doel

Bike Citizens verwerkt het door u opgegeven e-mailadres voor het verzenden van de nieuwsbrief waarop u bent ingeschreven.

Wij verwerken de door u verstrekte informatie om u gericht te kunnen informeren, zoals

 • persoonlijke communicatie in de nieuwsbrief (titel, naam)
 • communicatie van relevante informatie speciaal voor u gesegmenteerd op taal, staat of stad, geslacht, interesses.

Bovendien meten wij de prestaties van de nieuwsbrief, door te meten of de nieuwsbrief is geopend (ja/nee) (“openingspercentage”), informatie met betrekking tot welke delen van de nieuwsbrief zijn aangeklikt (“klikgedrag”), alsmede informatie over de technische aflevering van de nieuwsbrief (“bounces”, bijv. niet-aflevering wegens ontbrekend e-mailadres). Deze gegevens worden door het systeem gegenereerd.

​ Wettelijke basis

Uw e-mailadres is gebaseerd op de toestemming die u heeft gegeven in overeenstemming met § 107 Telecommunicatiewet en Art. 6 Para. 1 letter a GDPR. U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Om uw toestemming in te trekken, klikt u op de afmeldlink in de nieuwsbrief in kwestie of neemt u contact op met Bike Citizens (voor rechtsmiddelen en contactgegevens, zie hieronder).

Wij baseren de verwerking van de informatie die u vrijwillig hebt verstrekt en het verzamelen van gegevens voor het meten van prestaties op de legitieme belangen van Bike Citizens (Marketingdoeleinden; Art. 6 Para. 1 letter f GDPR).

Nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief, blijft uw toestemmingsverklaring bewaard op basis van gerechtvaardigde belangen (Art. 6 Para. 1 letter f GDPR). De gerechtvaardigde belangen van Bike Citizens liggen in de vereiste documentatie van de door u gegeven toestemming ten behoeve van bewijsvoering.

U verstrekt uw gegevens vrijwillig aan Bike Citizens, zonder wettelijke of contractuele verplichting. Het is echter noodzakelijk om uw e-mailadres te verwerken, om de verzending van de betreffende nieuwsbrief uit te voeren. Indien het emailadres niet wordt verstrekt, betekent dit dat Bike Citizens u de nieuwsbrief niet kan toesturen. Indien de “vrijwillige informatie” niet wordt verstrekt, betekent dit dat wij u geen gerichte informatie kunnen verstrekken; uiteraard zullen wij u echter wel de nieuwsbrief blijven toesturen.

Opslaan en verwijderen

Uw opzegging van de nieuwsbrief wordt automatisch in de nieuwsbriefdatabank genoteerd. Deze aantekening houdt in dat u vanaf het moment dat u zich afmeldt geen nieuwsbrieven meer zult ontvangen. Uw gegevens worden binnen drie maanden na uw afmelding definitief gewist, tenzij een wettelijke bewaartermijn het wissen verhindert en wij de gegevens in een individueel geval niet nodig hebben om juridische claims te verdedigen of geldend te maken.
Toestemming voor de ontvangst van de nieuwsbrief wordt bewaard gedurende een periode van 3 maanden na opzegging van het abonnement op de nieuwsbrief.
Gegevens voor prestatiemetingen worden 3 maanden bewaard en vervolgens geanonimiseerd.

​Ontvangers

De gegevens worden verwerkt via onze server infrastructuur dienstverlener en onze e-mailprovider. Daarnaast maken wij gebruik van gespecialiseerde leveranciers voor de verzending van nieuwsbrieven.

​Contact vragen via formulieren, e-mail of telefoon

​Doel

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier, e-mail of telefonisch, verzamelen en verwerken wij in alle gevallen uw naam, contactgegevens, de kwestie die u bij ons aan de orde hebt gesteld en de gegevens die u ons eventueel verstrekt door documenten te uploaden of bij te voegen. Het doel van de gegevensverwerking is de beantwoording van uw contactvraag.

Rechtsgrondslag

De gegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigde belang van Bike Citizens bij de communicatie met website- en app-gebruikers (art. 6 lid 1 letter f GDPR).

Opslaan en verwijderen

Bike Citizens verwijdert of anonimiseert uw persoonsgegevens zodra het bereiken van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en verwerkt niet langer nodig is, en wanneer er geen andere wettelijke verplichtingen zijn voor voortgezette opslag. Verplichtingen tot bewijs en opslag vloeien met name voort uit de vennootschaps-, aandelen- en belastingwetgeving alsmede uit de regelgeving inzake het witwassen van geld. Bovendien bewaart Bike Citizens de persoonsgegevens die nodig zijn voor het geldend maken, het afweren of de verdediging van rechtsvorderingen en de tenuitvoerlegging daarvan in officiële of gerechtelijke procedures. Deze opslag wordt uitgevoerd tot het verstrijken van de relevante toepasselijke verjaringstermijn of de afsluiting van het wettelijk toepasselijke proces.

Ontvangers

De gegevens worden verwerkt via onze serverinfrastructuurdienstverlener en onze e-mailprovider.

Basis app-functies

Omvang van de gegevensverwerking

De volgende gegevens worden verzameld:

 • Apparaatherkenning
 • Apparaatinformatie inclusief apparaatmodel, versie van het besturingssysteem, geïnstalleerde app-versie, gebruikte taal
 • Verbindingsgegevens inclusief IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over geactiveerde functies

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor het opslaan van deze gegevens is het leveren van onze diensten in het kader van de uitvoering van het contract (Art. 6 Para. 1 letter b GDPR).

Doel van de gegevensverwerking

De gegevens worden geregistreerd om de basisfuncties van de app mogelijk te maken.
Het IP-adres moet tijdelijk door het systeem worden opgeslagen om een technische verbinding met onze servers tot stand te brengen en de basisfuncties van de app te bedienen.

Verbindingsgegevens worden vastgelegd in logfiles, om het product te verbeteren en te beschermen tegen misbruik.

Voor deze doeleinden is ons legitieme belang bij gegevensverwerking in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 letter f GDPR.

Duur van de opslag

Wanneer onze diensten niet meer worden gebruikt, worden de gegevens gewist of geanonimiseerd.
Voor zover gegevens in logbestanden worden opgeslagen, gebeurt dit na 180 dagen. Daarna worden de gegevens niet meer opgeslagen in een vorm die identificatie van de betrokkene mogelijk maakt.

U kunt het gebruik van GPS-lokalisatiegegevens voorkomen door de instellingen voor de lokalisatiefunctie in de app te deactiveren of uit te schakelen. Dan worden er geen gegevens naar onze servers verzonden, zelfs niet als u bepaalde GPS-functies gebruikt, waaronder offline routerings- en navigatiefuncties. In dit geval zijn diensten die afhankelijk zijn van verzending naar ons echter niet beschikbaar.

Ontvangers

Deze gegevens worden verwerkt via onze dienstverlener voor serverinfrastructuur. Apparaatherkenning met betrekking tot de installatie wordt verwerkt via Google Firebase Cloud Messaging, om het verzenden van “push”-berichten te vergemakkelijken.
Voor de beschikbaarstelling van kaarten in de app wordt een verbinding met Telenav GmbH tot stand gebracht.

Diensten voor analyse

Doel en reikwijdte

Wij verwerken gegevens rechtstreeks en gebruiken ook Google Analytics voor Firebase en Firebase Crashlytics om onze diensten te verbeteren en voor statistische doeleinden. De geregistreerde gegevens omvatten de frequentie en de wijze van uw gebruik van de schermen en functies van de app, evenals een apparaatidentificatie. De gegevens hiervoor worden in gepseudonimiseerde vorm overgedragen. Bij de directe verwerking van gegevens wordt het IP-adres geanonimiseerd door het in te korten, waardoor het niet meer aan een specifiek individu kan worden gekoppeld.

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is het gerechtvaardigd belang (Art. 6 lid 1 letter f GDPR).

Opslag/verwijdering

De apparaatherkenning wordt gedurende een periode van 14 maanden opgeslagen en daarna verwijderd.

Ontvangers

Deze gegevens worden verwerkt via onze server infrastructuur service provider respectievelijk Google.

Aanmaken van een gebruikersaccount

Doel

Bike Citizens verzamelt en verwerkt de gegevens die zijn ingevoerd als onderdeel van uw registratie om het aanmaken van een gebruikersprofiel te vergemakkelijken.

Een gebruikersprofiel stelt u in staat om:

 • Uw in-app aankopen en geactiveerde functies op meerdere apparaten te herhalen,
 • Toegang tot uw gegevens (bijv. opgenomen GPS tracks of opgeslagen start/bestemmingsroutes) op verschillende apparaten en online,
 • Een contactoptie te hebben zodat wij u kunnen informeren over relevante aspecten van de app als onderdeel van onze diensten. Deze optie wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

​Wettelijke basis

De wettelijke basis voor het opslaan van deze gegevens is het leveren van onze diensten in het kader van de uitvoering van het contract (Art. 6 Para. 1 letter b GDPR). Na afmelding worden uw gegevens verder verwerkt op basis van de legitieme belangen met betrekking tot documentatiedoeleinden (Art. 6 Para. 1 letter f GDPR).

Opslaan en verwijderen

In principe worden uw gegevens bewaard totdat u zich afmeldt en daarna voor een periode van twee jaar, tenzij het wissen wordt verhinderd door een wettelijke bewaartermijn en wij de gegevens in een individueel geval niet nodig hebben om juridische claims te verdedigen of te doen gelden.

Ontvangers

De gegevens worden verwerkt via onze serverinfrastructuurserviceprovider en onze e-mailprovider.

In-app aankopen

Doel

Bike Citizens verzamelt en verwerkt de gegevens die worden verstrekt bij het bestellen van producten in-app, zoals factuurgegevens, betalingsgegevens etc samen met apparaatherkenning of een gebruikersprofiel om de aankoop van onze producten te vergemakkelijken en ons te helpen deze aankopen toe te wijzen.

Wettelijke basis

Uw gegevens moeten worden verwerkt voor het sluiten en nakomen van online koopcontracten (Art. 6 Para. 1 letter b GDPR) evenals het nakomen van wettelijke opslagverplichtingen (Art, 6 Para. 1 letter c GDPR).

Opslaan en verwijderen

In principe worden uw gegevens opgeslagen totdat u zich afmeldt en daarna voor een periode van twee jaar, tenzij het wissen wordt verhinderd door een wettelijke opslagperiode en wij de gegevens in een individueel geval niet nodig hebben om juridische claims te verdedigen of te doen gelden.
Gegevens met betrekking tot individuele bestellingen en transacties worden conform de wettelijke bewaarplicht en altijd voor een periode van zeven jaar bewaard.

Ontvangers

De gegevens worden verwerkt met de opname van overeenkomstige in-app marktplaatsen (Apple Store, Google Play Store) en verwerkt via onze server infrastructuur.

Campagnes

Onze apps maken vrijwillige deelname aan “campagnes” mogelijk. Voor campagnes kunnen andere persoonsgegevens worden verwerkt, of bepaalde gegevens worden doorgegeven aan partners namens ons of in samenwerking met partners. Dit wordt geregeld door deelnamevoorwaarden voor de betreffende campagne.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in het kader van campagnes is uw toestemming in het kader van de deelname aan de campagne (Art. 6 Para. 1 letter a GDPR). Voor rechtsmiddelen binnen herroeping en contactgegevens, zie hieronder.

Opslaan en verwijderen

Tenzij anders aangegeven, worden uw campagne-gerelateerde gegevens opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de campagne en daarna voor een periode van twee jaar, tenzij verwijdering wordt verhinderd door een wettelijke bewaartermijn, en we de gegevens in een individueel geval niet nodig hebben om juridische claims te verdedigen of te doen gelden.

Ontvangers

Tenzij anders aangegeven, worden de gegevens verwerkt via onze serverinfrastructuurdienstverlener en via onze e-mailprovider.

Geaggregeerde informatie

Doel

Wij gebruiken persoonsgegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, locatiecoördinaten van het apparaat dat wordt gebruikt voor toegang tot de app, om statistische berekeningen uit te voeren en geaggregeerde, samengevatte gegevens te produceren. De geaggregeerde gegevens kunnen niet worden gebruikt om een verband te leggen met een individu.

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag is het gerechtvaardigde belang (statistische doeleinden, Art. 6 Para. 1 letter f GDPR).

Opslaan en wissen

De gegevens worden specifiek verwerkt.

Ontvangers

Deze gegevens worden verwerkt via onze server infrastructuur service provider.

Hoe verwerken en bewaren wij gegevens?

Wij gebruiken alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en dat ongeoorloofde toegang tot gegevens uitgesloten is. De wachtwoorden die u invoert worden nooit als „platte tekst“ opgeslagen, maar in overeenstemming met de beste praktijkrichtlijnen. Alle geregistreerde informatie wordt opgeslagen op de servers die wij daarvoor aanwijzen.

Uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking

De richtlijn gegevensbescherming (EU-VO 2016/679) geeft u als betrokkene bepaalde rechten, waarop wij u in het onderstaande graag willen wijzen. Wij wijzen u erop dat deze elkaar aanvullen, zodat u ofwel alleen om correctie of aanvulling van uw gegevens kunt verzoeken, ofwel om verwijdering ervan.

Intrekking van toestemming

In het geval dat Bike Citizens persoonsgegevens opslaat en verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking die tot op dat moment is uitgevoerd, blijft onaangetast.

Het recht om te worden geïnformeerd

U kunt informatie opvragen over de herkomst, de categorieën, de duur van de opslag, de ontvangers of het doel van de door Bike Citizens verwerkte persoonsgegevens en de aard van deze verwerking.

Het recht op correctie of verwijdering

Indien Bike Citizens persoonsgegevens over u verwerkt, die onjuist of onvolledig zijn, kunt u te allen tijde verzoeken om correctie of aanvulling. U kunt ook verzoeken dat onrechtmatig verwerkte gegevens worden gewist.

Het recht op beperking van de verwerking

Indien niet duidelijk is of uw verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, dan wel onrechtmatig zijn verwerkt, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens totdat deze kwestie definitief is opgelost.

Recht van bezwaar

Ook wanneer uw persoonsgegevens juist en volledig zijn en rechtmatig zijn verwerkt, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens. Dit is echter alleen mogelijk in bijzondere situaties die door u worden gerechtvaardigd.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

U kunt uw door Bike Citizens verwerkte persoonsgegevens, die Bike Citizens van u heeft ontvangen, ontvangen in een gedefinieerd, machineleesbaar formaat, of Bike Citizens inschakelen om deze gegevens rechtstreeks over te dragen aan een door u geselecteerde derde partij, indien deze ontvanger Bike Citizens in technisch opzicht faciliteert, en de gegevensoverdracht noch een onredelijke inspanning vergt noch in strijd is met wettelijke of andere geheimhoudingsverplichtingen of vertrouwelijkheidsverplichtingen van Bike Citizens of andere derden.

Klachtrecht

Uiteindelijk heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten als u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de gegevensbeschermingsrichtlijnen (EU-VO 2016/679).
Met wie kunt u contact opnemen om uw rechten als betrokkene toe te passen?
Om bovenstaande rechten te doen gelden, kunt u (schriftelijk per brief of e-mail) contact opnemen met de aan het begin van deze verklaring genoemde contactpersoon, of direct met het volgende e-mailadres: info@bikecitizens.net

Algemeen

Wij behouden ons het recht voor deze gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde te wijzigen met inachtneming van de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Als u vragen hebt over deze gegevensbeschermingsverklaring of als u contact met ons wilt opnemen in verband met deze gegevensbeschermingsverklaring, kunt u contact met ons opnemen via info@bikecitizens.net

Gebruik van niet-persoonlijke gegevens

Wij gebruiken niet-persoonlijke gegevens voor onderzoeksdoeleinden, voor statistische doeleinden en om uw gebruikerservaring te verbeteren. Bovendien behouden wij ons het recht voor om niet-persoonlijke gegevens die technisch in verband staan met het gebruik van onze goederen of diensten (meta-gegevens) naar eigen goeddunken te gebruiken.

Websites van derden

Deze gegevensbeschermingsverklaring is niet van toepassing op websites van derden die wij niet beheren en controleren. Bijvoorbeeld, het klikken op een link binnen de app kan u naar de diensten van een derde partij brengen, zoals Paypal, Facebook of Google+. Wij raden u aan de gegevensbeschermingsverklaringen op hun websites te lezen om te weten te komen hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Datum: 1 maart 2021