ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SMETTLY GMBH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

AZ ÁSZF ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLETE

A szerződő fél a Smettly GmbH (a továbbiakban „Smettly”). A Bike Citizens alkalmazásának használatával, függetlenül attól, hogy történt-e regisztráció, vagy sem, a felhasználó elfogadja a Smettly alábbi általános szerződési feltételeinek érvényességét. Ezek kizárólag a Bike Citizens kerékpáros alkalmazására (a továbbiakban: „alkalmazás“ vagy „Bike Citizens alkalmazás“) érvényesek.

REGISZTRÁCIÓ

A felhasználó kötelezettséggel járó regisztráció nélkül korlátozottan használhatja a Bike Citizens alkalmazást.

Amennyiben a felhasználó regisztrál, kiterjesztett használatra nyílik lehetősége. Regisztráció esetén a következő hozzáférési adatokat kötelező jelleggel meg kell adni:

  • felhasználónév
  • e-mail-cím
  • szabadon választható jelszó

A felhasználónév kivételével ezek az adatok csak a felhasználó számára láthatók.

A Smettly megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az összes felhasználói fiók jogosulatlan hozzáféréstől való védelme érdekében. Ennek ellenére nem garantálható a felhasználói fiók és az abban található tartalmak tökéletes biztonsága. Kizárólag a felhasználó felelőssége a fiókhoz tartozó jelszó titokban tartása, és teljes felelősséget vállal minden olyan tevékenységért, melyet a fiókjának, illetve a számítógépének használata során végrehajtanak.

A felhasználó köteles a regisztráció során valósághű, pontos, naprakész és teljes körű adatokat megadni a személyével kapcsolatban („felhasználói adatok”), valamint a felhasználói adatokat naprakészen és helyesen tartani.

Mivel az alkalmazás használatára vonatkozóan nem támasztható jogi igény, a Smettly fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció iránti kérelmet indoklás nélkül elutasítsa.

Amennyiben a felhasználó nem fejezi be teljes körűen a regisztrációt, a Smettly jogosult legkésőbb 30 nap elteltével véglegesen törölni a hiányos fiókot és az addig a felhasználó által megadott összes adatot.

A BIKE CITIZENS ALKALMAZÁS ELÉRHETŐSÉGE ÉS HASZNÁLATA

A Smettly fenntartja a jogot, hogy az alkalmazást tartalom, funkcionalitás és grafika tekintetében bármikor, indoklás nélkül módosítsa, bővítse, korlátozza vagy törölje.

A Smettly műszaki okokból nem tudja garantálni az alkalmazás és az egyéb szolgáltatások folyamatos rendelkezésre állását. Így a felhasználó nem támaszthat igényt a folyamatos elérhetőségre.

A Smettly nem vállal felelősséget azért, hogy a külső rendszereken – különösen az interneten vagy a távközlési hálózatokon – keresztül történő adattovábbítást harmadik fél nem követi nyomon, rögzíti vagy hamisítja meg.

A Smettly nem vállal felelősséget harmadik felek szolgáltatásaiért. A hivatkozott oldalakon, bannereken vagy egyéb hivatkozásokon keresztül a felhasználó és a harmadik fél között létrejövő jogügyletek kizárólag a felhasználó és a harmadik fél között létesítenek szerződéses jogviszonyt.

A HASZNÁLATI SZERZŐDÉS FELMONDÁSA ÉS MEGSZÜNTETÉSE

A használati szerződés a felhasználói fiók törlésével vagy úgy szüntethető meg, hogy a felhasználó visszalépési nyilatkozatot küld a Smettly számára postán. A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bike Citizens alkalmazás mobil eszközről történő eltávolítása nem szünteti meg a használati szerződést.

A Smettly fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen okból és felmondási határidő nélkül kizárja a felhasználót a Smettly szolgáltatásainak használatából.

KÖLTSÉGEK

A felhasználó kötelezettséggel járó regisztráció nélkül korlátozottan használhatja a Bike Citizens alkalmazást.

A prémium szolgáltatások díjköteles funkciók, melyek használatának feltételeiről „A prémium termékek bővített használati feltételei” című pont rendelkezik. Amint a felhasználó igénybe kívánja venni a díjköteles szolgáltatásokat, külön figyelmeztetést kap erre.

Amennyiben a Bike Citizens alkalmazásán keresztül adatok letöltésére kerül sor, adott esetben díjakat számolhatnak fel a mobilszolgáltatók vagy más külső szolgáltatók.

A PRÉMIUM TERMÉKEK BŐVÍTETT HASZNÁLATI FELTÉTELEI

A prémium szolgáltatások megvásárlása a Bike Citizens alkalmazáson keresztül történik, és az adott alkalmazás-áruházban beállított fizetési módnak megfelelően kerül elszámolásra.

A prémium szolgáltatások díját előre ki kell fizetni, mely a prémium szolgáltatásra való feliratkozás lezárásakor azonnal esedékessé válik. Amennyiben a felhasználó feliratkozott a prémium szolgáltatásra, és kifizette azt, az adott szolgáltatás használati időszaka megjelenik a felhasználó fiókban.

A díjköteles szolgáltatások futamideje a Smettly prémium szolgáltatásainak áráttekintésében található. A felhasználónak csak akkor kell a megállapodás szerinti, a minimális használati időszakra vonatkozó díjat megfizetnie, ha a felhasználó figyelmét kifejezetten felhívjuk arra, hogy minimális használati időszak érvényes az adott szolgáltatásra. Amennyiben a felhasználó nem mondja fel a szolgáltatást, a minimális használati időszak ugyanolyan hosszúságú hosszabbítási időszakokkal meghosszabbodik. Ezek a szolgáltatások szintén indoklás és felmondási határidő nélkül felmondhatók, azonban csak az előfizetett szolgáltatás minimális használati időszakának, illetve azután a hosszabbítási időszak lejáratát követően. Az előfizetett szolgáltatásokat a felhasználó a felhasználói profiljában (Play Store/App Store) kezelheti, ill. mondhatja fel.

A felhasználó már kifizetett díjak visszatérítéséhez való joga kizárt, ha a Smettly nyomós ok miatt mondja fel a szerződést, illetve ha a fontos ok tisztázásig átmenetileg letiltja a hozzáférést. Nyomós ok esete áll fenn akkor, ha a felhasználó törvényellenesen cselekedett (különösen, ha szerzői jogokat sértett), illetve más módon súlyosan figyelmen kívül hagyta a használati megállapodásban foglaltakat. Szintén kizárt a díjvisszatérítés akkor, ha a felhasználó a minimális használati időszak, illetve az azt követő hosszabbítási időszak lejárta előtt mondja fel a szerződést. Ha a felhasználó a Smettly felelősségi körébe tartozó nyomós okból mondja fel a szerződést, akkor lehetőség van a már kifizetett díjak visszatérítésére. Ehhez a felhasználónak a nyomós ok részletes megadásával együtt kell elküldenie a felmondásról szóló nyilatkozatát a Smettly részére.

A Smettly közvetlenül a minimális használati időszak, ill. az azt követő hosszabbítási időszak lejárta után az előfizetés szerinti futamidővel meghosszabbítja az előfizetést, amennyiben a felhasználó az előfizetés szerinti időszak lejárta előtt nem mondja fel az előfizetést. Ehhez a Smettly az első előfizetés során megállapított használati díjat azon a fizetőeszközön keresztül szedi be, melyet a felhasználó az előző fizetési folyamat során használt.

KAMPÁNYOK

A Bike Citizens alkalmazás „plázájában” a felhasználóknak lehetőségük van különböző kampányokban részt venni. A kampányokat a Smettly szerződéses partnereivel közösen kínáljuk, és saját részvételi feltételeik vannak, amelyek a kampányon belül olvashatók. Lehetőség van arra, hogy a kampányok résztvevői között díjakat sorsoljanak ki.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ELÁLLÁSI JOGRÓL

A felhasználó 14 napon belül, indokolás nélkül, írásban (e-mailben, postai úton) elállhat a szerződéstől. A határidő ennek a tájékoztatásnak a szöveges formában történő kézhezvételével kezdődik, azonban csak a szerződés megkötése után. A Smettly arra kérik a felhasználót, hogy az elálláshoz elsősorban a választott alkalmazás-áruház megfelelő funkcióját használja. Ha ezen keresztül már nem tudja végrehajtani az elállást, és a 14 napos határidő még nem járt le, akkor az elállási jog gyakorlásához elegendő, ha kellő időben levelet küld a következő címre: Smettly GmbH, Betriebsstraße 21, 4224 Wartberg ob der Aist E-mail: info@bikecitizens.net

Érvényes elállás esetén a már megkapott fizetéseket a Smettly 30 napon belül visszatéríti a felhasználó által a fizetés során választott fizetési mód használatával.

Amennyiben a szerződésben foglaltakat a felhasználó kifejezett kérésére mindkét fél teljesíti, úgy az elállási jog idő előtt, még az előtt lejár, hogy a felhasználó gyakorolná az elállási jogát.

JOGOSULATLAN HASZNÁLAT

A felhasználó beleegyezik abba, hogy a következő, szigorúan tiltott cselekedetek közül egyiket sem hajtja végre:

  • a Bike Citizens alkalmazás mások által történő használatának akadályozása,
  • az alkalmazás bármely részének másolás, módosítása, megváltoztatása, továbbítása, visszafejtése, visszabontása vagy szétszedése,
  • az alkalmazást kiszolgáló szerverek vagy hálózatok működésének megszakítása vagy akadályozása,
  • botok, webbejárók vagy más automatizált eszközök, folyamatok vagy módszerek használata az alkalmazáshoz való hozzáféréshez,
  • az alkalmazás felhasználóira vonatkozó információk és adatok adatbányászata, rögzítése vagy gyűjtése a felhasználók kifejezett hozzájárulása nélkül,
  • az alkalmazás bármilyen illegális, törvényellenes vagy nem engedélyezett célra történő használata.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor, bármilyen okból, de főleg a fenti lista és a jelen feltételek egészének megsértése esetén felfüggesszük vagy megszüntessük a felhasználók hozzáférését ehhez az alkalmazáshoz.

ADATVÉDELEM

Minden a felhasználó által megadott adatot az adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően használunk. Ez megtekinthető az alkalmazásban, az „adatvédelmi szabályzat” pont alatt.

VIS MAIOR

Semmilyen felelősséget nem vállalunk azért, ha a jelen feltételek szerinti kötelezettségeinket vis maior miatt bekövetkező események folyományaként nem teljesítjük, ill. ha azok teljesítésével késedelembe esünk. A teljesség igénye nélkül vis maiornak minősülnek a következők: munkahelyi zavargások, balesetek, tűzesetek, árvizek, földrengések, távközlési vagy internetes zavarok, sztrájkok, közlekedési eszközök lezárása vagy szállítási blokádok, háborúk, zavargások, felkelések, lezárások, állami ünnepségek, hatósági elrendelések és törvényi rendelkezések vagy határozatok, valamint bármilyen hasonló körülmény, mely felett nincs kontrollunk. A teljesítési időszak a késedelem időtartamával meghosszabbodik. Minden elvárható lépést megteszünk azért, hogy a vis maior hatásait enyhítsük.

MÁRKANEVEK ÉS SZELLEMI TULAJDON

A Bike Citizens, a Bike Citizens logó, a Bike Citizens márkanév és minden az alkalmazással kapcsolatban használt márkanév, szolgáltatási védjegy, grafika és logó a Smettly védjegye (a továbbiakban együttesen „védjegyek”). Tilos a védjegyeket az előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül részben vagy egészben lemásolni, utánozni vagy felhasználni. Az alkalmazásban szereplő összes szöveg, grafika, design, logó, szimbólum, kép, audio- és videoklip, adatkészlet és információ a Smettly tulajdonát képezi, illetve annak ellenőrzése alatt áll, továbbá osztrák és nemzetközi szerzői jogról szóló törvények védelme alatt áll. A félreértések elkerülése érdekében: a Bike Citizens alkalmazás összes joga a Smettly tulajdonát képezi. Minden jog fenntartva.

FELELŐSSÉG

A felhasználó felelős az érvényes KRESZ mindenkori betartásáért, a Smettly nem tartozik felelősséggel semmilyen olyan az alkalmazásban megadott információért, mely ellentmond a KRESZ-nek.

Korlátlan felelősség: a Smettly vállalatot korlátlan felelősség terheli szándékosság és súlyos gondatlanság esetén, valamint a termékfelelősségi törvénynek megfelelően. Enyhe gondatlanság esetén a Smettly a személyek életének, testi épségének és egészségének sérüléséből eredő károkért felel.

Ezen túlmenően a következő korlátozott felelősség érvényes: Enyhe gondatlanság esetén a Smettly csak akkor felel, ha olyan alapvető szerződéses kötelezettséget szegett meg, melynek teljesítése nélkülözhetetlen a szerződés megfelelő végrehajtásához, és amelynek betartásában normál esetben bízni lehet (kardinális kötelezettség). Nagyságát tekintve az enyhe gondatlanságért való felelősség a szerződéskötéskor azoknak az előrelátható károknak a mértékére korlátozódik, melyek bekövetkezésével jellemzően számolni lehet.

HARMADIK FELEK KIZÁRÁSA

A Smettly ezt az alkalmazást kizárólag olyan személyek számára kínálja, akik fogyasztóként járnak el. Tilos az alkalmazást a Smettly előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül újból értékesíteni. A Smettly nem ruház át harmadik fél részére szerződéses jogokat. Így a felhasználó törvényes jogai nem sérülnek.

MÓDOSÍTÁSOK

A Smettly fenntartja magának a jogot, hogy ezeket a feltételeket saját belátása szerint bármikor módosítsa úgy, hogy közzéteszi az alkalmazásra vonatkozó frissített feltételeket. A felhasználók felelőssége, hogy áttekintse a módosításokat, és megismerkedjen azokkal. Az alkalmazás használatának folytatása a frissített feltételek elfogadásának minősül. A felhasználó megrendelési kérelmére azok a feltételek érvényesek, melyek a megrendelés elküldésének időpontjában ezen a helyen közzé vannak téve.

ÉRVÉNYESSÉGI ZÁRADÉK

Amennyiben az illetékes bíróság a jelen feltételek bármely, illetve több rendelkezését valamilyen módon érvénytelennek, jogszerűtlennek vagy végrehajthatatlannak találja, úgy az semmilyen módon nem érinti vagy csorbítja a többi feltétel és rendelkezés érvényességét, jogszerűségét vagy végrehajthatóságát. Ilyen esetben a felhasználó elfogadja, hogy az érvénytelen rendelkezést a bíróság oly módon érvényessé alakítja át, hogy az új rendelkezés az eredeti rendelkezés céljához a lehető legközelebb álljon. Amennyiben nem lehetséges a rendelkezés átalakítása, a felhasználó elfogadja, hogy az adott rendelkezést a bíróság hatályon kívül helyezi és ezekből a szerződési feltételekből törli.

ALKALMAZANDÓ JOG ÉS NYELV

Ez a megállapodásra és annak értelmezésére nézve az osztrák jog az irányadó, tekintet nélkül annak kollíziós jogi rendelkezéseire. Az összes közöttük fennálló jogvita esetére a felek az osztrák bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@bikecitizens.net e-mail-címen.

15.03.2023