OWH

Wiążące i obowiązujące od 1 października 2017 r.

Bike Citizens Shop – warunki handlowe

Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami handlowymi. Korzystając ze strony internetowej getfinn.com i/lub udzielając zlecenia, wyrażają Państwo zgodę na obowiązywanie niniejszych warunków handlowych („warunków“), które stanowią wiążące prawnie porozumienie zawarte między Państwem a Bike Citizens Mobile Solutions GmbH („my“, „nami“ lub „nasz“). Ww. warunki obowiązują w zakresie korzystania przez Państwa z tej strony internetowej („strona) oraz produktów, które oferujemy. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na te warunki, nie mogą Państwo korzystać z naszej strony internetowej i muszą Państwo niezwłocznie ją opuścić.

Uprawnienie do korzystania

Są Państwo uprawnieni do korzystania z tej strony internetowej i/lub udzielenia zlecenia tylko wtedy, gdy posiadają Państwo zdolność do czynności prawnych i gdy pozwalają na to przepisy ustawowe. Aby móc udzielić zlecenia, zleceniodawca musi mieć ukończone 18 lat. Jeśli nie mają Państwo ukończonych 18 lat, potrzebna będzie zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Państwo odpowiadają za przestrzeganie przepisów ustawowych w zakresie korzystania przez Państwa ze strony internetowej i/lub oferowanych na niej usług.

Udzielanie zlecenia

Wszystkie zlecenia realizujemy pod warunkiem dostępności produktów. Wszystkie ceny podane są w walucie euro (€) i zawierają podatek VAT. Jeśli nie podano innych informacji, ceny podane na stronie internetowej nie zawierają, w przypadkach, których to dotyczy, opłat celnych, porto, opłat za opakowanie, wysyłkę i realizację. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen i zmiany dostępności produktów bez uprzedzenia. Ceny mogą ulegać zmianie do daty dostawy.

W celu udzielenia zlecenia należy podać swoje nazwisko, aktualny adres e-mail, adres do faktury i dostawy. Państwo odpowiadają za podanie dokładnych, pełnych i prawidłowych informacji, w tym kompletnych informacji dotyczących faktury i dostawy. Udzielając zlecenia, oświadczają i gwarantują Państwo, że będą mogli odebrać produkt/produkty pod podanym adresem dostawy.

Niezwłocznie po wpłynięciu zamówienia potwierdzamy jego otrzymanie. Zamówienia są opracowywane w ciągu 48 godzin od momentu ich otrzymania. Państwa zamówienie stanowi ofertę umowną skierowaną do nas w przedmiocie sprzedaży i dostawy produktu/produktów do Państwa. W wyniku przyjęcia Państwa zamówienia między nami a Państwem zostaje zawarta umowa zgodna z niniejszymi warunkami, a produkty zostaną wysłane na podany przez Państwa adres.

Płatność

Wyrażają Państwo zgodę na dokonanie zapłaty za zamówiony przez siebie produkt (zamówione produkty). Dopuszczalne metody płatności podane są na tej stronie internetowej. Jeśli nie otrzymamy od Państwa pełnej płatności, jesteśmy uprawnieni do zatrzymania produktu/produktów i/lub odwołania zawartej między nami umowy. Wszelkie opłaty bankowe, koszty przelewów lub opłaty za usługi płatnicze ponoszą Państwo.

Dostawa produktów

Dostawa realizowana jest drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera w ciągu 30 dni od potwierdzenia wysyłki (z zastrzeżeniem zdarzeń, które leżą poza naszą kontrolą). Zamówione produkty zostaną dostarczone na adres podany przez Państwa jako adres dostawy. Proszę się upewnić, że adres ten został podany w sposób poprawny i kompletny. W przypadku płatności za pośrednictwem PayPal adres musi być zgodny z adresem zapisanym na koncie PayPal.
Dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować terminową dostawę. Rodzaj wysyłki uzależniony jest od adresu wysyłki. Będziemy Państwa na bieżąco informować o statusie dostawy. Nie możemy jednak zagwarantować dostawy w określonym dniu, a data dostawy nie ma charakteru warunku znaczącego. Jeśli nie przyjmą Państwo dostawy produktu/produktów lub podadzą Państwo niekompletne lub błędne dane dostawy, jesteśmy uprawnieni do anulowania Państwa zamówienia i zatrzymania produktu/produktów. W takim przypadku odpowiadają Państwo za dostawę i inne powstałe koszty.

 

Wysyłka i realizacja
Wszystkie paczki wysyłane są pocztą lub kurierem. Wysyłka jest bezpłatna.

Odwołanie, wymiana i zwrot

Przysługuje Państwu prawo do odwołania zamówienia w każdej chwili przed wysyłką. Przysługuje Państwu również prawo do odwołania zamówienia w ciągu maks. 14 dni roboczych od daty dostawy produktu/produktów.

 

Aby odwołać zamówienie, należy:

Powiadomić nas o tym fakcie pisemnie za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres info@bikecitizens.net oraz zwrócić nam produkt/produkty w takim samym stanie, w jakim je Państwo otrzymali w ciągu 30 dni od daty otrzymania. Oznacza to, że są Państwo zobowiązani do zwrotu produktu/produktów w oryginalnym opakowaniu i że nie wolno Państwu uszkodzić, zabrudzić, używać ani w jakikolwiek sposób zmieniać produktu/produktów.

Jeśli będą Państwo chcieli odwołać swoje zamówienie po upływie ww. okresu wynoszącego 14 dni, muszą Państwo przysłać nam pocztą elektroniczną zdjęcie produktu/produktów i wyjaśnić, dlaczego żądają Państwo zwrotu pieniędzy. Decyzję o dokonaniu zwrotu w trybie opisanym powyżej dokonujemy według naszego uznania.

Wszystkie zwroty należy odsyłać na adres:

 

Bike Citizens Mobile Solutions GmbH
Kinkgasse 7
8020 Graz
Austria

Jeśli zastosowana zostanie opisana powyżej procedura, zwrócimy Państwu całą kwotę łącznie z kosztami dostawy do Państwa. Zwrotu produktów dokonują Państwo na własny koszt.

Niedozwolone użytkowanie

Wyrażają Państwo zgodę na niewykonywanie następujących, surowo zakazanych czynności:

  • podawanie nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, niedokładnych lub niekompletnych informacji podczas udzielania zlecenia,
  • ograniczanie korzystania z tej strony internetowej przez inne osoby,
  • kopiowanie, dostosowywanie, modyfikowanie, zmiana, transfer, rozwój wsteczny, dekompilacja, dezintegrowanie czy tworzenie obiektów frame jakiejkolwiek części tej strony internetowej,
  • przerywanie lub ograniczanie działania serwera lub sieci, na których znajduje się ta strona internetowa,
  • stosowanie botów, pajączków i innych automatycznych urządzeń, procesów czy metod umożliwiających dostęp do strony,
  • eksploracja danych, rejestracja lub gromadzenie informacji lub danych dotyczących użytkowników tej strony internetowej bez ich jednoznacznej zgody,
  • korzystanie z tej strony dla celów nielegalnych, sprzecznych z przepisami ustawowymi lub zakazanymi.

Zastrzegamy sobie prawo do przerwania lub zakończenia Państwa dostępu do tej strony internetowej w każdej chwili z dowolnej przyczyny, głównie jednak w przypadku naruszenia zakazów wyszczególnionych powyżej oraz postanowień niniejszych warunków.

Państwa dane

Wszystkie podane przez Państwa informacje będą wykorzystywane zgodnie z deklaracją ws. ochrony danych osobowych. Jest ona dostępna na naszej stronie internetowej.

Siła wyższa

Nie odpowiadamy za niewypełnienie przez nas jakichkolwiek obowiązków ani za opóźnienia w ich wypełnianiu zgodnie z niniejszymi warunkami, które spowodowane zostały działaniem siły wyższej. Należą do nich w szczególności, lecz nie tylko, niepokoje w zakładach pracy, wypadki, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, awarie telekomunikacyjne lub internetowe, strajki, blokady środków komunikacji lub blokady dostaw, wojny, zamieszki, powstania, blokady, akty prawne wydawane przez państwo, zarządzenia administracyjne oraz przepisy i opłaty ustawowe lub wszelkie inne warunki, które pozostają poza naszą kontrolą. Czas realizacji świadczenia wydłuża się o czas trwania takiego opóźnienia. Podejmiemy wszelkie możliwe działania zmierzające do osłabienia skutków działania siły wyższej.

Marki i własność intelektualna

„Finn“, logo firmy Bike Citizens, marka Bike Citizens i wszystkie inne marki, marki usług, grafiki i loga używane w powiązaniu z tą stroną internetową, są markami lub zarejestrowanymi markami spółki Bike Citizens Mobile Solutions GmbH lub jej spółek córek (zwane łącznie „znakami“). Kopiowanie, naśladowanie i używanie znaków w całości lub części bez naszej pisemnej zgody jest zabronione. Wszystkie teksty, grafiki, wzory, loga, symbole, ilustracje, klipy audio i wideo, zbiory danych i informacje znajdujące się na tej stronie internetowej stanowią własność spółki Bike Citizens Mobile Solutions GmbH lub pozostają pod jej kontrolą i podlegają tym samym ochronie na mocy austriackiego i międzynarodowego prawa autorskiego. W celu wykluczenia nieporozumień: Wszelkie prawa do GetFinn.com stanowią naszą własność. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Klauzula wyłączenia i odpowiedzialność cywilna

Nie gwarantujemy, że ta strona internetowa nadaje się do realizacji Państwa celów, że nie zawiera błędów, jest aktualna, w pełni bezpieczna, wolna od wirusów i dostępna.
Czynimy co w naszej mocy, aby wysyłać wszystkie zamówienia najszybciej, jak to możliwe. Nie odpowiadamy wobec Państwa za opóźnienia w zakresie dostawy zamówionych przez Państwa produktów.

PAŃSTWO OŚWIADCZAJĄ JEDNOZNACZNIE, ŻE KORZYSTAJĄ Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ NA WŁASNE RYZYKO. JEST ONA PAŃSTWU UDOSTĘPNIANA BEZ GWARANCJI I NIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU ROSZCZENIA O JEJ KOMPLETNOŚĆ. JEDNOZNACZNIE ODRZUCAMY WSZYSTKIE GWARANCJE WSZELKIEGO RODZAJU, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY SĄ UDZIELONE WYRAŹNIE CZY MILCZĄCO, W TYM, ALE NIE TYLKO, WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WAD PRAWNYCH, GWARANCJI MILCZĄCYCH DOTYCZĄCYCH ZDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZDATNOŚCI DLA CELÓW WYPEŁNIENIA OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH W ZAKRESIE INFORMACJI, MATERIAŁÓW, TREŚCI, DANYCH, PRODUKTÓW LUB USŁUG NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ LUB STAŁEGO DOSTĘPU DO TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB W POWIĄZANIU Z TĄ STRONĄ INTERNETOWĄ.
WYRAŻAJĄ PAŃSTWO JEDNOZNACZNĄ ZGODĘ NA TO, ŻE NIE ODPOWIADAMY ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE SZKODY, KOSZTY Z NICH WYNIKAJĄCE I DODATKOWE, SZKODY KONKRETNE, ZAOSTRZONE ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ, Z TYCH WARUNKÓW LUB PRODUKTÓW, KTÓRE OFERUJEMY LUB POZOSTAJĄCE W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, W TYM, ALE NIE TYLKO, USZKODZENIE MIENIA, UTRACONY ZYSK, SZKODY EKONOMICZNE LUB STRATY KOMERCYJNE ORAZ ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH.
Nasza odpowiedzialność względem Państwa zdefiniowana w warunkach sprzedaży nie przekracza łącznie wyższej z kwot łącznych, którą zapłacili Państwo lub mają zapłacić nam zgodnie z niniejszymi warunkami. Przysługujące Państwu prawa ustawowe pozostają przy tym nienaruszone.

Wyłączenie osób trzecich

Na tej stronie internetowej oferujemy produkty do sprzedaży wyłącznie osobom, które są konsumentami. Bez naszej pisemnej zgody niedozwolona jest odsprzedaż produktów. Żadne prawa umowne nie ulegają przeniesieniu na osoby trzecie. Przysługujące Państwu prawa ustawowe pozostają przy tym nienaruszone.

Zwolnienie z odpowiedzialności za szkody

Korzystając z tej strony internetowej, zwalniają nas Państwo (nasze spółki matki, spółki córki, spółki powiązane, dyrektorów, przedstawicieli organów i osoby zatrudnione) z odpowiedzialności w zakresie wszelkich roszczeń, pozwów, należności, inkasa, strat, szkód, kar pieniężnych, kar umownych lub innych kosztów lub wydatków wszelkiego rodzaju, ale nie tylko, kosztów prawnych i księgowych, wynikających z korzystania przez Państwa lub nadużywania przez Państwa lub dostępu Państwa na tę stronę internetową lub innych wynikających z naruszenia przez Państwa niniejszych warunków lub pozostających w związku z takim naruszeniem. Ww. zwolnienie z odpowiedzialności obowiązuje również po zakończeniu obowiązywania niniejszych warunków.

Cesja

Nie są Państwo uprawnieni do cedowania, zmiany uprawnień lub zobowiązań ani dysponowania uprawnieniami i zobowiązaniami wynikającymi z niniejszych warunków bez naszej pisemnej zgody. Zastrzegamy sobie prawo do cesji, przeniesienia, umownego przekazania, obciążenia niniejszych warunków lub przysługującego nam prawa lub przysługujących nam praw i obowiązków wynikających z niniejszych warunków oraz innego nimi dysponowania.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie według własnego uznania w trybie publikacji zaktualizowanych warunków na tej stronie internetowej. Prosimy o regularne sprawdzanie, czy nie zostały wprowadzone takie zmiany. Za sprawdzenie tych zmian i zapoznanie się z nimi odpowiedzialni są Państwo. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza wyrażenie zgody na zaktualizowane warunki. Państwa zapytanie o realizację zamówienia podlega tym warunkom, które w momencie złożenia zamówienia opublikowane są na tej stronie internetowej.

Klauzula salwatoryjna

Jeśli właściwy sąd uzna jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszej umowy za nieważne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do zrealizowania, to nie wpływa to na ważność, zgodność z prawem i możliwość realizacji pozostałych postanowień zawartych w niniejszych warunkach ani tej ważności, zgodności z prawem i możliwości realizacji nie ogranicza. W takim przypadku wyrażają Państwo zgodę na zmianę nieważnego postanowienia przez sąd w taki sposób, który jest jak najbardziej zbliżony do celu pierwotnego postanowienia, a jeśli taka zmiana nie jest możliwa, wyrażają Państwo zgodę na uchylenie takiego postanowienia i usunięcie go z niniejszych warunków.

Obowiązujące prawo i język

Niniejsze porozumienie i jego interpretacja podlegają prawu austriackiemu z wyłączeniem przepisów międzynarodowego prawa prywatnego. W zakresie wszelkich sporów między nami sądami właściwymi są wyłącznie sądy austriackie. Niniejsze warunki zostały spisane w języku angielskim. W przypadku tłumaczenia niniejszych warunków na inne języki wiążącą pozostaje wersja angielska.

KONTAKT

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: info@bikecitizens.net

Data: 1 października 2017 r.