AV

BIKE CITIZENS GEBRUIKSVOORWAARDEN EN LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER („EULA“)

Bindend en toe te passen vanaf 1 oktober 2017.De onderstaande gebruiksvoorwaarden en de licentie-overeenkomst voor eindgebruikers (hierna ‘Overeenkomst‘) vormen een rechtsbindende overeenkomst tussen u en Bike Citizens Mobile Solutions GmbH, als Bike Citizens, resp. diens partner- en dochterondernemingen (hierna ‘Bike Citizens‘, ‘Ons‘, ‘Wij‘, ‘Ons/onze‘). Deze overeenkomst regelt uw gebruik van de Bike Citizens- of BikeNatureGuide-applicatie (hierna ‘App‘) met het oog op alle productversies en updates van de versies tot herroeping, zoals hieronder bepaald (hierna samen als ‘Dienst‘ omschreven), alsook de software bij diens gebruik (de ‘software‘). LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG VOOR HET INSTALLEREN EN GEBRUIKEN VAN DE DIENST OF DE SOFTWARE.
Uw gebruik van de dienst of van de software is bovendien onderhevig aan de Algemene Verkoopvoorwaarden en de privacyverklaring, die op www.bikecitizens.net/de (de ‘Website‘) kunnen worden nagelezen. In geval van een tegenspraak tussen de hierboven genoemde bepalingen en deze overeenkomst gelden de bepalingen van de beschikbare overeenkomst.
DE SOFTWARE WORDT VAN EEN LICENTIE VOORZIEN EN NIET VERKOCHT. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, installeert resp. gebruikt u geen dienst en hebt u geen toegang tot deze software en diensten ervan.

Algemene gebruiksvoorwaarden

U gaat akkoord dat u de dienst of de software voor uw persoonlijk gebruik gebruikt en aanvaardt dat een dergelijk gebruik uitsluitend op uw eigen risico gebeurt. U gaat akkoord om de dienst of de software noch volledig, noch gedeeltelijk aan derden over te dragen of door te verkopen, alsook geen ongerechtigde toegang tot de dienst of de software door derden toe te laten.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om de voorwaarden van deze overeenkomst af en toe en steeds volgens ons eigen oordeel te wijzigen, in samenhang met of zonder het openbaar maken van een nieuwe versie van de software. We zullen u eventueel via elektronische weg op de hoogte stellen, bijv. door de dienst met een overeenkomstige advertentie te voorzien, als we deze overeenkomst of de privacyverklaring hebben gewijzigd zodat u toegang tot de wijzigingen hebt en deze kunt controleren alvorens u met het gebruik van de dienst verdergaat. U kunt de wijzigingen aanvaarden of weigeren. Als u de dienst verder gebruikt, geldt dit als akkoord met de wijzigingen. Bike Citizens behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging om willekeurige redenen de inhouden, het design of de lay-out van de app te wijzigen of steeds enkele of alle functies van de software of de dienst te stoppen, of u de toegang hiertoe te weigeren, in het bijzonder op basis van een verzuim tegen de voorwaarden van deze overeenkomst.

Toegang

Onze software en onze dienst worden op basis van een ‘WERKELIJKE TOESTAND‘ en ‘VOLGENS BESCHIKBAARHEID‘ ter beschikking gesteld en zijn uitsluitend voor personen voorbehouden, die rechtsbekwaam zijn en het recht hebben om hiernaar terug te grijpen en deze te gebruiken. U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit, instandhouding en compatibiliteit van elk apparaat, het toebehoren of andere diensten, die voor de verbinding of de toegang tot de website en diensten nodig zijn.

Licentie

Conform deze overeenkomst en behoud ervan garandeert Bike Citizens u hiermee een niet exclusief, niet overdraagbaar, niet met sublicentie voorzien, beperkt recht en de licentie, de software voor uw persoonlijk gebruik op het mobiele apparaat, dat u gebruikt en bedient, te gebruiken. De software wordt voor u van een licentie voorzien en niet aan u verkocht. U bevestigt hiermee dat aan u geen rechtsaanspraken of eigendomsrechten aan de software worden overgedragen of verleend.
De geldigheid van uw licentie conform deze overeenkomst begint met de datum van uw goedkeuring en installatie of ander gebruik van de software of diensten. Uw licentie/licenties eindigt/eindigen ofwel met het desinstalleren van de software door u of het beëindigen van deze overeenkomst. Uw licentie eindigt met onmiddellijke ingang, als u een bepaling van deze overeenkomst schendt.
Bike Citizens behoudt alle rechten, rechtsaanspraken en aandelen in en aan de software en de dienst, inclusief, maar niet beperkt tot, alle auteursrechten, merktekens, handelsgeheimen, handelsnamen, eigendomsrechten, patenten, rechtsaanspraken, computercodes, om het even of deze ingevoerd zijn of niet, en alle toepassingen hiervan. De software en de dienst zijn door geldende wetten en contracten wereldwijd beschermd. U mag de software of de dienst of elke met deze samenhangende informatie noch volledig, noch gedeeltelijk, in eender welke vorm, zonder onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring niet kopiëren, wijzigen, reproduceren, openbaar maken, verkopen, van licentie voorzien, verhuren, verpachten, verkopen, uitlenen, rechten daaraan overdragen of andere gebruiken. Alle rechten, die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden vermeld, blijven bij Bike Citizens.
U mag de software of de dienst niet in een vorm gebruiken, die de rechten van Bike Citizens of andere in eender welke vorm schenden of het gebruik van de software of de dienst door derden zou kunnen beïnvloeden, inclusief, echter niet beperkt tot pogingen, technische veiligheidsmaatregelen, die in verband met de software of de dienst worden gebruikt, te omzeilen. U verplicht zich ertoe om de software niet terug te ontwikkelen, te decompileren, in haar bouwstenen op te heffen, te veranderen, te dupliceren, kopieën daarvan te vervaardigen, te verkopen of andere ter beschikking te stellen.

U mag de software en de dienst uitsluitend overeenkomstig alle geldende wetten en voorschriften gebruiken.

Gegevensbescherming

Alle informatie, die u ons bij gebruik van de software of de dienst ter beschikking stelt, worden conform onze privacyverklaring gebruikt, die op onze website kan worden bekeken. Wijzigingen van deze privacyverklaring worden op de website bekend gemaakt en worden met de bekendmaking effectief. Het voortgezette gebruik van de dienst of de software na de bekendmaking van dergelijke wijzigingen, modificaties of aanpassingen geldt als uw goedkeuring hiervoor.

Global Positioning System (GPS) standplaatslocalisatie

De app en de dienst van de te gebruiken functies zijn afhankelijk van toestelstandplaats en -soort. De app maakt het voor u mogelijk om bepaalde tijd- en standplaatsgegevens (hierna samen als ‘Informatie‘ omschreven) te registreren, op te volgen en op te tekenen. Voor het beschikbaar stellen van deze functies gaat u akkoord met het registreren, gebruiken, overhandigen, verwerken en beheren van uw standplaatsgegevens bij het gebruik van de app in realtime, inclusief de geografische standplaats van het voor de toegang tot de app gebruikte apparaat. Deze gegevens kunnen onder andere uw toestelaanduiding, uw toesteltype en de geografische realtime-standplaats van uw toestel op het moment van het gebruik omvatten. U kunt de standplaatslocalisatiefuncties van de app steeds deactiveren of uitschakelen. Zo kunt u de gps-functies gebruiken zonder uw standplaatsgegevens aan onze server door te geven. Alle plaatsgegevens, die door de dienst beschikbaar gesteld worden, zijn niet daarvoor voorzien om in situaties waarin nauwkeurige plaatsinformatie nodig is of waarin foutieve, onnauwkeurige, tijdvertraagde of onvolledige plaatsgegevens tot dodelijke voorvallen, lichamelijke letsels of materiële schade en milieuschade kan leiden, als te vertrouwen gegevens gebruikt te worden. We geven geen garantie voor de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van plaatsgegevens of elke andere informatie die met de dienst of de software, inclusief de app, worden weergegeven.

Geestelijke eigendom

‘Bike Citizens‘, ‘BikeNatureGuide‘, de logo‘s en alle andere merktekens, dienstverleningsmerken, symbolen en logo‘s, die in verband met de dienst en de software, inclusief de app, worden gebruikt, zijn merktekens of ingevoerde merktekens (hierna samen als ‘Merken‘ omschreven) van Bike Citizens Mobile Solutions GmbH (‘Bike Citizens‘). De merken mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring niet worden gekopieerd, geïmiteerd of worden gebruikt, noch volledig, noch gedeeltelijk. Alle teksten, grafieken, designs, logo‘s, iconen, afbeeldingen, audio- en videobestanden, dataverzamelingen en informatie, die in de dienst en de software inbegrepen zijn, zijn eigendom van en bevinden zich onder de controle van Bike Citizens of diens licentiegevers of toeleveranciers en zijn beschermd door Oostenrijkse en internationale auteursrechtwetten. De kaartgegevens worden door het OpenStreetMap-project als ‘Open Data‘ beschikbaar gesteld, die conform de Open Data Commons Open Database licentie (ODbL) beschikbaar zijn. Alle geestelijke eigendomsrechten van eender welke natuur, inclusief alle toepassingen, vernieuwingen, uitbreidingen en herstellingen, aan de dienst en aan de apps, inclusief het volledig algemeen verschijningsbeeld, dat het unieke en exclusieve eigendom van Bike Citizens is, zijn door auteurs-, merk-, handelsgeheim- en patentrechten, alsook internationale contracten, wetten en/of andere eigendomsrechten beschermd. U mag de software of de dienst niet aanpassen, vertalen, veranderen, van deze afgeleide producten maken, in zijn bouwstenen oplossen, decompileren, teruglopen, of op een andere manier proberen om de broncode van de software of de dienst te extraheren. U bent ertoe verplicht om geen auteursrechtinstructies, merktekens of andere eigenaarsinstructies van Bike Citizens, die met de dienst of de software verbonden of in deze inbegrepen of met deze ter beschikking worden gesteld, te verwijderen, te verbergen of te wijzigen.

DISCLAIMER

Bike Citizens garandeert niet dat de dienst of de software voor de door u beoogde doeleinden geschikt, vrij van fouten, betrouwbaar, actueel, volledig veilig, vrij van virussen of beschikbaar is. ONZE DIENST EN ONZE SOFTWARE WORDEN OP BASIS VAN EEN ‘WERKELIJKE TOESTAND‘ EN ‘VOLGENS BESCHIKBAARHEID‘ TER BESCHIKKING GESTELD, MET ALLE GEBREKEN. HET GEBRUIK GEBEURT OP UW EIGEN RISICO. U DRAAGT DE ENIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR SCHADE AAN UW HARDWARE-TOESTEL/TOESTELLEN OF DATAVERLIEZEN, DIE ONTSTAAN UIT HET DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN VAN DEZE SOFTWARE. DE DIENST EN DE SOFTWARE WORDEN ZONDER ENIGE BEVEILIGINGEN, GARANTIES OF ZEKERHEDEN VAN EENDER WELKE AARD, NOCH UITDRUKKELIJK, NOCH STILZWIJGEND, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIE VAN RECHTSAANSPRAKEN OF CORRECTHEID EN STILZWIJGENDE GARANTIES VAN DE MARKTGESCHIKTHEID, GESCHIKT VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE, OF NIET-SCHENDEN TER BESCHIKKING GESTELD.
WE GEVEN GEEN GARANTIE DAT (1) ALLE SOFTWARE-VERSIES MET UW TOESTEL COMPATIBEL ZIJN, OF DAT DEZE MET DERGELIJKE FUNCTIES TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD (2) DE DIENST VAN BIKE CITIZENS IN ONONDERBROKEN, ACTUELE, VEILIGE OF FOUTVRIJE VORM WORDT UITGEVOERD, OF DAT GEBREKEN VAN DE SOFTWARE EN DE DIENST WORDEN VERHOLPEN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

WE ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ALLE SCHADE VAN EENDER WELKE AARD, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT HOE DAN OOK GEAARDE INDIRECTE, SPECIALE, TOEVALLIGE SCHADE OF VOLGSCHADE, OM HET EVEN DOOR EEN CONTRACTHANDELING, NALATIGHEID OF ANDERE ONGEOORLOOFDE HANDELINGEN ONTSTAAN, RESULTEREND UIT (I) DE DIENST OF DE SOFTWARE (II) HET GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK VAN DE DIENST OF DE SOFTWARE (III) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN DE INHOUDEN VAN DE DIENST OF DE SOFTWARE (IV) PERSOONLIJKE OF MATERIËLE SCHADE VAN EENDER WELKE AARD, DIE UIT UW TOEGANG TOT DE DIENST OF DE SOFTWARE EN UW GEBRUIK VAN DE DIENST OF DE SOFTWARE RESULTEREN (V) ELKE ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVER (VI) ELKE ONDERBREKING VAN DE DATAOVERSDRACHT NAAR EN VAN ONZE SERVERS (VII) FOUTEN OF UITLATINGEN IN ALLE INHOUDEN OF VOOR VERLIES OF SCHADE VAN EENDER WELKE AARD TEN GEVOLGE VAN UW GEBRUIK VAN EENDER WELKE IN DE DIENST INBEGREPEN INHOUDEN, IN ZOVERRE TOEGESTAAN. WE ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ALLE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR ZONDER BEPERKING, SCHADE UIT VERLIES VAN GEGEVENS OF WINST, OF UIT BEDRIJFSONDERBREKINGEN), DIE UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK VAN DE DIENST OF DE SOFTWARE, DIE ZONDER ENIGE GARANTIE, NOCH UITDRUKKELIJK, NOCH STILZWIJGEND, INCLUSIEF, MAAR ZONDER BEPERKING, STILZWIJGENDE GARANTIES VAN DE MARKTGESCHIKTHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE, OF NIET-SCHENDEN, TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD, ONTSTAAN. UW WETTELIJKE RECHTEN BLIJVEN HIERDOOR ONVERANDERD VAN KRACHT

Schadevergoeding

U gaat akkoord Bike Citizens van en tegen alle aanspraken, klachtaanspraken, vorderingen, terugvorderingen, verliezen, schade, boetes, straffen of overige kosten of uitgaven van eender welke aard, inclusief, maar niet beperkt tot rechts- en boekhoudingskosten, die uit of in verband met uw toegang tot of uw gebruik of misbruik van de dienst of de software, of op een andere manier uit uw schending van deze overeenkomst ontstaan, steeds te verdedigen en vrij te stellen van alle aanspraken.

Opheffen en verklaring van afstand

Als een regeling van deze gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank als volledig of gedeeltelijk ongeldig, in strijd met het recht, of niet uitvoerbaar erkend wordt, dan wordt daardoor de geldigheid, de rechtmatigheid of uitvoerbaarheid van de overige hier vermelde bepalingen en gebruiksvoorwaarden op geen enkele manier aangetast of beperkt. In dit geval gaat u akkoord dat elke dergelijke ongeldige voorwaarde van de bevoegde rechtbank door een geldige bepaling, die het beste met het voorafgaande beoogde doeleinde van de ongeldige voorwaarde overeenkomt, wordt vervangen en als dit niet mogelijk is, deze van de overige voorwaarden wordt afgezonderd en gewist.

Tegenstrijdige bepalingen

In geval van een tegenspraak tussen onze Algemene verkoopvoorwaarden en deze overeenkomst gelden de bepalingen van de beschikbare overeenkomst.

Beëindigen van deze overeenkomst

Deze overeenkomst eindigt automatisch als u de voorwaarden van de overeenkomst niet respecteert. In dit geval moet u elk gebruik van de dienst en de software stoppen en alle kopieën van de app van uw toestel wissen of desinstalleren. In geval van het beëindigen van deze overeenkomst op basis van een schending van de bepalingen van uw kant moet u Bike Citizens alle toeslagen (inclusief advocaatkosten) en daarmee in verband staande kosten, die Bike Citizens door het uitvoeren van zijn rechten zijn ontstaan, vergoeden.

Geldend recht & taal

Deze overeenkomst is onderhevig aan het Oostenrijks recht en moet conform de wetten van Oostenrijk worden gedimensioneerd en worden geïnterpreteerd zonder rekening te houden met mogelijke conflicten met daar bestaande wettelijke reglementen. De rechtbanken met zetel in Oostenrijk bezitten de enige verantwoordelijkheid met betrekking tot alle vorderingen, die uit of in combinatie met deze overeenkomst ontstaan, hoewel we het recht behouden, een procedure tegen u op basis van de schending van deze overeenkomst in het land van uw woonplaats of elk ander relevant land aanhangig te maken. Deze overeenkomst werd oorspronkelijk in het Engels opgesteld. De Engelse versie heeft voorrang op de Duitse vertaling.

CONTACT

Als u een verzoek met het oog op deze overeenkomst hebt, neemt u contact op via e-mail op info@bikecitizens.net.

Bike Citizens shop – Verkoopvoorwaarden

Lees deze verkoopvoorwaarden aandachtig. Door gebruik van deze website getfinn.com en/of door het plaatsen van een order gaat u akkoord met deze verkoopvoorwaarden (‘Voorwaarden‘), die een rechtsbindende overeenkomst tussen u en Bike Citizens Mobile Solutions GmbH (‘wij‘, ‘ons‘ of ‘onze‘) weergeven. Deze voorwaarden gelden voor uw gebruik van deze website (de ‘Site‘) en de producten, die we aanbieden. Als u niet met deze voorwaarden akkoord gaat, mag u deze site niet gebruiken en moet u het gebruik ervan stoppen, alsook de site onmiddellijk verlaten.

Gebruiksbevoegdheid

U mag deze site alleen dan gebruiken en/of een order plaatsen als u rechtsbekwaam bent en het u wettelijk is toegestaan. Om een order te plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn. Als u jonger bent, hebt u het voorafgaande akkoord nodig van een ouder of uw wettelijke vertegenwoordiger. Het is uw verantwoordelijkheid om te verzekeren dat uw gebruik van de site en/of de services met alle toe te passen wetten overeenkomt.

Orders plaatsen

Alle orders zijn behoudens beschikbaarheid Alle prijzen worden in Euro (€) en inclusief btw opgegeven. Indien niets anders vermeld, zijn de prijzen op de website – waar van toepassing – exclusief invoerkosten, port, verpakking, verzending en afhandeling. Prijsverandering en wijzigingen bij de productbeschikbaarheid blijven zonder voorafgaande aankondiging voorbehouden. De prijzen kunnen tot op het moment van levering worden gewijzigd.
Om een order te plaatsen, moet u uw naam en uw huidig e-mail-factuur- en leveringsadres opgeven. U moet verzekeren dat u nauwkeurige, volledige en correcte informatie opgeeft, inclusief de volledige factuur- en leveringsinformatie. Door het plaatsen van een order verklaart en garandeert u dat u het product/de producten op het door u opgegeven leveringsadres kunt ontvangen.
We bevestigen de ontvangst van uw bestelling zodra we deze hebben ontvangen. Bestellingen worden binnen de 48 uur na de ontvangst bewerkt. Uw bestelling veronderstelt een contractaanbieding aan ons voor de verkoop en de levering van het product/de producten aan u. Tussen u en ons komt door het aanvaarden van uw bestelling door ons een overeenkomst in overeenstemming met deze voorwaarden tot stand en de producten worden aan het door u opgegeven adres verzonden.

Betaling

U gaat akkoord om voor het product/de producten, die u bestelt, te betalen. De toegestane betalingsmethoden worden op deze website opgegeven. Als we van u geen volledige betaling ontvangen, kunnen we het product/de producten behouden en/of de tussen ons bestaande overeenkomst herroepen. Alle bankkosten, overschrijvingskosten of betalingsdienstverlenerskosten zijn uw verantwoordelijkheid.

Levering van producten

De levering gebeurt via de post of door de koerierdienst binnen de 30 dagen na bevestiging van de verzending (behoudens gebeurtenissen waarover we geen controle hebben). De bestelde producten worden op het adres geleverd, die u als leveringsadres opgeeft. Verzeker dat dit volledig en nauwkeurig is opgegeven. Als u via PayPal betaalt, moet het adres met het op het PayPal-account bewaarde adres overeenkomen.
We doen ons best om de tijdige levering te garanderen. De wijze van verzenden is afhankelijk van het verzendadres. We houden u op de hoogte omtrent de leveringsstatus. We kunnen echter de levering op een bepaalde datum niet garanderen en de leveringstijd is voor deze bepalingen niet belangrijk. Als u de levering van het product/de producten niet aanvaardt of onvolledige of foutieve leveringsinstructies opgeeft, kunnen we uw bestelling annuleren en het product/de producten behouden. In dit geval blijft u voor de levering en andere ontstane kosten aansprakelijk.

Verzending en afhandeling
Alle pakketten worden via post of koerier verzonden.
Gratis verzending wereldwijd.

Herroepen, wisselen en terugbetaling

U kunt uw bestelling steeds voor de verzending herroepen. U kunt uw bestelling ook tot 14 werkdagen na levering van uw product/uw producten herroepen.

 

Voor het herroepen van een bestelling, moet u:
Ons schriftelijk via e-mail aan info@bikecitizens.net vervolledigen en het product/de producten in dezelfde toestand waarin u deze hebt ontvangen, binnen de 30 dagen na ontvangst aan ons retourneren. Dit betekent dat u het product/de producten in de originele verpakking moet retourneren en het/ze niet hebt mogen beschadigd, verontreinigd, gebruikt of gewijzigd.

Als u uw bestelling na de hierboven beschreven 14-daagse periode wilt herroepen, moet u ons via e-mail een foto van het product/de producten overhandigen en ons toelichten waarom u een terugbetaling wenst. Terugbetalingen van deze aard bepalen wij.

Alle retourzendingen moeten worden gezonden aan:

 

Bike Citizens Mobile Solutions GmbH
Kinkgasse 7
8020 Graz
Oostenrijk

Als de hierboven genoemde werkwijze wordt gevolgd, zullen we u het volledige bedrag inclusief de leveringskosten voor de levering aan u terugbetalen. De producten moeten op uw kosten worden geretourneerd.

Onreglementair gebruik

U gaat akkoord om geen van de volgende, ten strengste verboden, handelingen uit te voeren:

  • Opgeven van valse, misleidende, onnauwkeurige of onvolledige informatie bij het plaatsen van een order,
  • beperking van gebruik van deze website door anderen,
  • kopiëren, aanpassen, modificeren, wijzigen, overdragen, herontwikkelen, decompileren, disassembleren of framen van om het even welk deel van deze website,
  • onderbreking of beperking van de werking van de server of netwerken, die deze website hosten,
  • gebruik van bots, spiders of andere automatische toestellen, processen of methodes om toegang tot de website te krijgen,
  • data-mining, registratie of verzameling van informatie of gegevens over gebruikers van deze website zonder hun uitdrukkelijke goedkeuring,
  • gebruik van deze site voor elk illegaal, met de wet in strijd zijnde of niet goedgekeurd doeleinde.

We behouden ons het recht voor uw toegang tot deze website steeds om welke reden dan ook, hoofdzakelijk echter bij verzuim tegen de hierboven vermelde lijst en deze voorwaarden volledig, te onderbreken of te beëindigen.

Uw gegevens

Alle door u opgegeven informatie wordt in overeenstemming met onze privacyverklaring gebruikt. Deze kan op onze website worden bekeken.

Hoger geweld

We zijn niet verantwoordelijk voor het niet-vervullen door ons of elke vertraging bij het vervullen van elk van onze plichten onder deze omstandigheden die op gebeurtenissen terug te voeren zijn met hoger geweld. Deze omvatten, zijn echter niet daartoe beperkt, werkonrust, ongevallen, brand, hoogwater, aardbevingen, telecommunicatie- of internetstoringen, stakingen, blokkeren van verkeersmiddelen of leveringsblokkades, oorlogen, oproer, opstanden, blokkeren, staatsakte, overheidsaanvragen en wettelijk opgelegde bepalingen of verplichtingen, alsook elke andere gelijkaardige voorwaarden waar we geen controle op hebben. De prestatieperiode wordt met de duur van deze vertraging verlengd. We zullen alle passende maatregelen treffen om de effecten van een gebeurtenis van hoger geweld te doen afnemen.

Merken en geestelijke eigendom

‘Finn‘, het logo van Bike Citizens, het merk Bike Citizens en alle andere in verbinding met deze website gebruikte merken, dienstverleningsmerken, grafieken en logo‘s zijn merken of ingevoerde merken van Bike Citizens Mobile Solutions GmbH of haar dochtermaatschappijen (collectief als ‚Teken‘ omschreven). De tekens mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring niet worden gekopieerd, nagemaakt of gebruikt worden, noch volledig, noch onderdelen ervan. Alle in deze website opgeslagen teksten, grafieken, designs, logo‘s, symbolen, afbeeldingen, audio- en videoclips, datasamenstellingen en informatie zijn eigendom van Bike Citizens Mobile Solutions GmbH of onder hun controle en zijn door Oostenrijkse en internationale auteurswetten beschermd. Om misverstanden uit te sluiten: Alle rechten aan GetFinn.com zijn onze eigendom. Alle rechten voorbehouden.

Uitsluitingsclausule en aansprakelijkheid

We garanderen niet dat deze website voor uw gebruiksdoeleinde geschikt, foutvrij, betrouwbaar, actueel, volledig veilig, vrij van virussen of beschikbaar is.
We doen ons best om alle bestellingen zo snel mogelijk te verzenden. We zijn tegenover u niet aansprakelijk voor vertragingen bij de levering van de door u bestelde producten.

U VERKLAART UITDRUKKELIJK DAT U DEZE WEBSITE OP EIGEN RISICO GEBRUIKT. ZE WORDT U ZONDER GARANTIE EN AANSPRAAK OPVOLLEDIGHEID TER BESCHIKKING GESTELD. WE WEIGEREN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN ELKE AARD, WEES UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF, ECHTER NIET DAARTOE BEPERKT OM ELKE RECHTSGEBREKENAANSPRAKELIJKHEID, STILZWIJGENDE GARANTIES VAN DE MARKTGESCHIKTHEID, DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE, ALSOOK HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN MET HET OOG OP DE INFORMATIE, MATERIALEN, INHOUDEN, GEGEVENS, PRODUCTEN OF SERVICES OP DEZE WEBSITE OF DE CONTINUE TOEGANG TOT OF IN VERBINDING MET DEZE WEBSITE.
U GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT WE VOOR ELKE DIRECTE EN INDIRECTE SCHADE, VOLG- EN BIJKOMENDE KOSTEN, CONCRETE SCHADE, VERSCHERPTE SCHADEVERGOEDINGSVORDERINGEN, DIE ZICH UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, DEZE VOORWAARDEN OF DE PRODUCTEN, DIE WE AANBIEDEN, ONTSTAAN OF DAARMEE IN VERBINDING STAAN, INCLUSIEF, ECHTER NIET DAARTOE BEPERKT, MATERIËLE SCHADE, VERLOREN INKOMSTEN, VERLOREN WINSTEN, ECONOMISCHE SCHADE OF COMMERCIËLE VERLIEZEN EN AANSPRAKEN VAN DERDEN, NIET AANSPRAKELIJK ZIJN.

Onze totale aansprakelijkheid volgens de verkoopvoorwaarden tegenover u overstijgt niet de hogere totaalbedragen, die door u volgens deze voorwaarden aan ons werden betaald of moeten worden betaald. Uw wettelijke rechten worden daardoor niet beïnvloed.

 

Geen derden

We bieden op deze website uitsluitend voor personen, die als consumenten handelen, producten aan voor verkoop. De producten mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring niet worden doorverkocht. Aan derden worden geen contractuele rechten overgedragen. Uw wettelijke rechten worden daardoor niet beïnvloed.

Schadeloosstelling

Door gebruik van deze website stelt u ons (onze dakmaatschappijen, dochtermaatschappijen, verbonden ondernemingen, directors, orgaanvertegenwoordigers en werknemers) hiermee schadeloos en klachtloos van en tegenover alle aanspraken, klachtaanspraken, vorderingen, intrekkingen, verliezen, schade, geldboetes, contractboetes of andere kosten of uitgaven van elke aard inclusief, echter niet daarop beperkt, rechts- en boekhoudingskosten, die uit uw gebruik of misbruik of uw toegang op deze website of andere met uw schending van deze voorwaarden ontstaan of daarmee in verbinding staan. Deze verplichting tot schadeloosstelling overstijgt het vervallen van deze voorwaarden.

Aftreden

U mag deze voorwaarden of uw verplichtingen op basis van deze bepalingen niet zonder onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring afstaan, wijzigen of daarover beschikken. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden of een of alle van onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden af te treden, over te dragen, contractueel door te geven, te belasten en anders daarover te beschikken.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden steeds volgens ons eigen oordeel door het openbaar maken van de geactualiseerde voorwaarden op deze website te wijzigen. Kijk a.u.b. op deze plaats regelmatig naar dergelijke wijzigingen. Deze wijzigingen controleren en zich ermee vertrouwd maken, is uw verantwoordelijkheid. Het voortgezet gebruik van de website geldt als uw goedkeuring bij deze geactualiseerde voorwaarden. Uw bestelaanvraag is onderhevig aan alle voorwaarden, die op het moment van de opgave van uw bestelling op deze website openbaar werd gemaakt.

Salvatorische clausule

Als een verantwoordelijke rechtbank een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden op om het even welke wijze voor ongeldig, onrechtmatig of onuitvoerbaar verklaart, dan beïnvloedt of beperkt dit de geldigheid, rechtmatigheid of uitvoerbaarheid van de overige hierin opgenomen voorwaarden en bepalingen in geen geval. In een dergelijk geval gaat u akkoord dat een dergelijke ongeldige bepaling van de rechtbank op dergelijke wijze geldig omgevormd wordt dat ze het doeleinde van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert en, als een omvorming niet mogelijk is, dat deze bepaling wordt opgeheven en uit deze bepalingen wordt gewist.

Toepasselijk recht en taal

Deze overeenkomst en haar dimensionering is onderhevig aan het Oostenrijks recht onder uitsluiting van diens collisierechtelijke bepalingen. Voor alle geschillen tussen ons zijn uitsluitend de Oostenrijkse rechtbanken bevoegd. Deze voorwaarden werden in het Engels opgesteld. Worden deze voorwaarden in andere talen vertaald, dan is de Engelse versie normgevend.

Neem contact op met ons

Bij vragen of opmerkingen neemt u contact op via info@bikecitizens.net

Datum: 1 oktober 2017